Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. (SIEZ)

je mezinárodně působícím výzkumným, vzdělávacím a informačním centrem. Jeho posláním je podpora myslivosti a ochrany přírody ve středoevropském prostoru bez ohledu na státní hranice. Funkčně i organizačně působí v této oblasti společně s partnerskými organizacemi v Rakousku a na Slovensku.

Široká mezinárodní spolupráce umožňuje zavádět do české myslivecké praxe nejlepší odborné zkušenosti a nové poznatky z celého středoevropského regionu.

Činnost Institutu se soustředí do následujících oblastí:

  • Zajišťování činnosti mezinárodního koordinačního a informačního centra pro výzkum ekologie a managementu zvěře v podmínkách současné kulturní krajiny.
  • Podpora realizace výzkumných projektů, zaměřených na problematiku ekologie zvěře a jejího účelného mysliveckého obhospodařování.
  • Organizování vědeckých a odborných seminářů, konferencí, workshopů, školení a dalších pracovních setkání na národní i mezinárodní úrovni.
  • Vydavatelská a publikační činnost za účelem zavádění nových odborných poznatků do praxe.

 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE V RAKOUSKU A NA SLOVENSKU:

 

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie, Wien

Mitteleuropäisches Institut für Wildtierökologie sídlící ve Vídni organizačně zajišťuje výzkumné projekty v Rakousku a Německu. Zároveň udržuje a zprostředkovává kontakty k myslivecké praxi, příslušným institucím a odborným pracovištím v těchto zemích.

 

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo, s.r.o., Nitra

Informačné a poradenské centrum pre poľovníctvo, s.r.o. v Nitře zabezpečuje v rámci spolupráce s dalšími institucemi provádění speciálních výzkumých projektů a zajišťuje databázi s informacemi z oblasti ekologie zvěře a jejího mysliveckého obhospodařování.

 

                                                                                         

jelenzapad SS            mapaBWN